11 Príklady podkladov pre návrhy, správy, tézy, práce

Vzor pozadia návrhu

Príklady podkladov tohto návrhu pozostávajú z podkladov k návrhu, správe, dizertačnej práci a príspevku. Predstavuje sa postup jej výroby a úplné vysvetlenie.


Vedecká práca má vo všeobecnosti štruktúru písania, ktorá sa líši od iných písomných prác. Jednou z rozlišujúcich častí je pozadie.

Sekcia pozadia je zbierkou niekoľkých tém, ktoré hovoria o tom, čo je podkladom pre napísanie diela.

Okrem toho sú pozadie často tiež zahrnuté v dôležitých dokumentoch, ako sú napríklad návrhy aktivít. Preto si rozoberieme, ako správne a správne napísať pozadie.

Vzor pozadia návrhu

Definícia pozadia

„Pozadie je niečo, čo je podkladom toho, čo autor v diele vyjadrí.“

Podklady sa spravidla kladú na začiatok vedeckej práce. Je to tak, aby čitatelia najskôr porozumeli počiatočnému popisu autorovho zámeru a účelu.

Vyplňte pozadie

Pozadiu obvykle predchádzajú problémy v prostredí, takže v záverečnej časti autor vysvetlí riešenie týchto problémov.

Všeobecne povedané, pozadie obsahuje tieto tri veci:

  1. Skutočné podmienky, keď pisateľ hovorí o situácii, ktorá predstavuje problém a musí byť vyriešený.
  2. Ideálne podmienky alebo podmienky požadované autorom.
  3. Riešenie, vo forme krátkeho vysvetlenia riešenia problému podľa autora.

Tipy na vytvorenie pozadia

Vzor pozadia návrhu

Po prečítaní vyššie uvedeného vysvetlenia samozrejme môžeme pripraviť podklad pre príspevok. Tu je niekoľko rád, ako uľahčiť vytvorenie pozadia:

1. Pozorovanie problému

Pri vytváraní pozadia by sme sa mali rozhliadnuť okolo seba a zistiť, aké obavy sú predmetom témy.

2. Identifikácia problému

Po zistení existujúceho problému je ďalším krokom jeho identifikácia. Účelom identifikácie je jasná identifikácia problému, ktorému čelia, od postihnutého jednotlivca alebo skupiny, oblasti alebo dokonca od ďalších záležitostí súvisiacich s problémom.

3. Analýza problému

Ďalším krokom po podrobnom preskúmaní problému je analýza problému. Problémy so známym pôvodom sa potom hlbšie študujú, aby sa našli riešenia týchto problémov.

4. Záverečné riešenia

Po analýze existujúcich problémov je potrebné urobiť závery o tom, ako ich vyriešiť. Riešenie je potom stručne popísané spolu s očakávanými výsledkami pri implementácii riešenia.

Príklad pozadia návrhu

Príklad pozadia návrhu 1

1. Pozadie

Spirulina sp. je mikroriasa, ktorá sa šíri široko a je možné ju nájsť v rôznych druhoch prostredia, a to v brakických, morských aj sladkých vodách (Ciferri, 1983). Dnešná kultivácia spirulliny je zameraná na rôzne výhody, napríklad na liečbu anémie, pretože spirulina obsahuje vysoké hladiny provitamínu A, bohatého zdroja ß-karoténu, vitamínu B12. Spirulina sp. tiež obsahuje draslík, obsah bielkovín Kyselina gama linolénová (GLA) je vysoký (Tokusoglu a Uunal, 2006) a vitamíny B1, B2, B12 a C (hnedé a kol., 1997), takže je veľmi dobré, keď sa použije ako krmivo alebo ako prísada do potravín a liekov, a spirulina sa môže použiť aj ako kozmetická prísada.

Produktivita buniek Spirulina sp. ovplyvnená ôsmimi hlavnými zložkami faktorov média, medzi ktoré patrí intenzita svetla, teplota, veľkosť očkovania, náboj rozpustených pevných látok, slanosť, dostupnosť makro a mikroživín (C, N, P, K, S, Mg, Na, Cl, Ca a Fe , Zn, Cu, Ni, Co a W) (Sanchez a kol., 2008).

Mikroživiny sú potrebné pre rast Spirulina sp. medzi nimi sú prvky Fe, Cu a Zn. Fe prvok je rastlinami potrebný na tvorbu chlorofylu, zložiek cytochrómových enzýmov, peroxidázy a katalázy, ak je spirulina sp. nedostatok prvku Fe bude mať chlorózu (nedostatok chlorofylu). Prvok Zn je potrebný na syntézu tryptofánu, enzýmový aktivátor a reguluje tvorbu chloroplastov a škrobu, keď je spirulina sp. nedostatok prvkov Zn bude mať za následok chlorózu a farba spiruliny zbledne.

Na samotnú tvorbu iónov Fe a Zn ho možno získať elektrolýzou vody. Elektrolýza vody je jav rozkladu vodných zlúčenín (H2O) sa stáva plynným kyslíkom (O2) a plynný vodík (H2) pomocou elektrického prúdu, ktorý prechádza vodou (Achmad, 1992). Plyn H2 vzhľadom na svoju ekologickú povahu má veľký potenciál využitia ako zdroj energie (Bari a Esmaeil, 2010). S elektródami Fe a Zn sa získajú ióny Fe2 + a Zn2 +.

Príklad pozadia návrhu 2

1.1. Pozadie

Nanomateriálna technológia vyvinutá v 19. storočí a aj teraz sa táto technológia stále rýchlo rozvíja (Nurhasanah 2012). Táto technológia využíva materiál na meranie nanometrov alebo meter na miliardu metrov (0,0000001) m na zlepšenie výkonu zariadenia alebo systému (Y Xia, 2003). V nanomierke budú jedinečné kvantové javy, ako je kov platiny známy ako inertný materiál, ktorý sa v nanomere mení na katalytické materiály, a stabilné materiály, ako je hliník, ktoré sa stávajú horľavými, izolačné materiály, ktoré sa v nanomierke menia na vodiče (Karna, 2010).

Zlúčeniny oxidu wolfrámu v nanorozsahu budú mať jedinečné vlastnosti, ktoré sa dajú využiť ako fotokatalyzátory, polovodiče a solárne články (Asim, 2009). Oxid volfrámový má relatívne nízku energiu medzery v pásme medzi 2,7 - 2,8 eV (Morales et al, 2008). Vďaka tomu je oxid wolfrámu citlivý na spektrum viditeľného svetla a má pomerne dobrú fotoabsorpciu vo viditeľnom svetle (Purwanto et al., 2010).

Zlúčeniny oxidu wolfrámového je možné syntetizovať pomocou niekoľkých metód, vrátane sol-gélu, sušenia rozprašovaním pomocou rozprašovača a pyrolýzy rozprašovaním pomocou rozprašovača (Takao, 2002). Najčastejšie sa používa metóda pyrolýzy striekanej pomocou plameňa. Okrem nízkych nákladov je homogenita nanočastíc celkom dobrá a dá sa použiť vo veľkých výrobných množstvách (Thomas, 2010). Táto metóda využíva aerosólový proces, pri ktorom sú častice suspendované v plyne, takže vytvorené častice sú veľmi malé (Strobel, 2007).

Na základe výskumu, ktorý uskutočnili Purwanto a kol. 2015 ukazuje, že výsledky oxidu volfrámu tvoreného 0,02 M amóniumparatungstátom v 33% etanolovom rozpúšťadle 500 ml tvoria častice oxidu volfrámového s priemernou veľkosťou 10 mikrometrov. Údaje o časticiach oxidu wolfrámu vytvorených pri iných koncentráciách amóniumparatungstátu však nie sú uvedené, preto je potrebný ďalší výskum na stanovenie výsledkov oxidu wolfrámu vytvoreného z niekoľkých variácií koncentrácie v syntéze nanočastíc oxidu wolfrámu pomocou sprejovej pyrolýzy podporovanej plameňom.

Príklad 3

Pozadie

V prenosovej linke, najmä v rádiofrekvenčnom (RF) prenose signálu, je koeficient odrazu jedným zo základných parametrov [1]. Koeficient odrazu je vždy zahrnutý do merania veľkosti elektromagnetických vĺn, ako sú RF výkon, útlm a účinnosť antény. Meranie koeficientu odrazu je pre priemysel RF konektorov a káblov významným procesom určovania jeho kvality.

RF signál generovaný zdrojom generátora signálu sa posiela do prijímacieho zariadenia (prijímača). RF signál je prijímačom dobre absorbovaný, ak existuje impedančné prispôsobenie medzi prenosovým vedením a prijímačom. Naopak, ak prenosové a prijímacie vedenia nemajú dokonalé zosúladenie impedancie, časť signálu sa odrazí späť k zdroju. Je bežné nájsť odrazený RF signál. Množstvo odrazeného signálu je vyjadrené v koeficiente odrazu. Čím vyššia je hodnota koeficientu odrazu, tým väčší bude odrazený signál. Veľké odrazy signálu môžu spôsobiť poškodenie zdrojov RF signálu, napríklad generátorov signálu.

Prečítajte si tiež: Rastliny Kráľovstva: Charakteristiky, typy a príklady [ÚPLNÉ]

Efektívnosť procesu prenosu RF signálov, najmä v telekomunikačnom priemysle, je potrebná na dlhodobé minimalizovanie prevádzkových nákladov. Jedným zo spôsobov, ako to urobiť, je zabrániť strate signálu alebo odrazu signálu späť k zdroju. Ak je odrazený signál veľmi veľký, môže to spôsobiť poškodenie zdroja signálu. Jedným z preventívnych opatrení pred poškodením je meranie koeficientu odrazu zariadenia s cieľom zistiť, koľko signálu sa odrazí späť k zdroju. Preto je potrebné testovať telekomunikačné zariadenia, aby sa zabezpečila ich kvalita. Túto skúšku je možné vykonať meraním koeficientu odrazu na vysielacích a prijímacích zariadeniach, ako sú snímače výkonu. Zariadenie s malým koeficientom odrazu bude mať za následok efektívny a efektívny prenosový proces. Preto Metrologické výskumné stredisko LIPI ako Národný metrologický inštitút (NMI) vybudovalo systém merania koeficientu odrazu pre RF signálne zariadenia. Merania reflexného koeficientu sa uskutočňujú vo frekvenčnom rozsahu od 10 MHz do 3 GHz v súlade s vyššie uvedenými cieľmi. Dúfame, že s týmto systémom bude môcť poskytovať služby na meranie koeficientu odrazu pre príslušné zúčastnené strany.

Príklad pozadia návrhu 4

Pozadie

Systém distribúcie elektrickej energie je široký systém, ktorý spája jeden bod s druhým, takže je veľmi citlivý na rušenie, ktoré je zvyčajne spôsobené skratmi a zemnými poruchami. Tieto poruchy môžu mať za následok značný pokles napätia, zníženie stability systému, ohrozenie životov ľudí a poškodenie elektronických zariadení. Takže potrebujeme uzemňovací systém pre zariadenie.

V uzemňovacom systéme platí, že čím je hodnota odporu zeme menšia, tým vyššia je schopnosť prúdiť prúd do zeme, aby poruchový prúd neprúdil a nepoškodzoval zariadenie, to znamená lepší uzemňovací systém. Ideálne uzemnenie má hodnotu odporu blízku nule.

Miesta, kde je pôdny odpor dostatočne vysoký, v kamenistých a hustých pôdnych podmienkach môže byť nemožné znížiť zníženie impedancie uzemňovacieho systému pomocou zvislého uzemnenia. Možným riešením je poskytnúť špeciálnu úpravu na zlepšenie hodnoty uzemňovacieho odporu . V tejto diplomovej práci sa bude spracovanie pôdy uskutočňovať s použitím dreveného uhlia z kokosových škrupín, aby sa získala najmenšia hodnota odporu pôdy, pretože rezistivita dreveného uhlia je všeobecne nižšia ako rezistivita pôdy.

Príklad pozadia návrhu 5

Pozadie

Použitie mazacieho oleja / oleja ovplyvňuje výkon motora, pretože olej funguje ako tlmič trenia medzi komponentmi motora, ktorý môže spôsobiť jeho opotrebenie. Viskozita je fyzikálna vlastnosť oleja, ktorá udáva rýchlosť pohybu alebo odpor tekutého maziva [1]. Ropa má molekuly, ktoré sú nepolárne [2]. Nepolárna molekula, ktorá je vystavená vonkajšiemu elektrickému poľu, spôsobí indukciu čiastočného náboja a vytvorí veľký dipólový moment a jej smer je úmerný vonkajšiemu elektrickému poľu [3].

Elektrické vlastnosti každého materiálu majú jedinečnú hodnotu a veľkosť sa určuje podľa vnútorných podmienok materiálu, ako je zloženie materiálu, obsah vody, molekulárne väzby a ďalšie vnútorné podmienky [4]. Meraním elektrických vlastností je možné zistiť stav a stav materiálu, určiť kvalitu materiálu, proces sušenia a nedeštruktívne zmerať obsah vlhkosti [5].

Štúdiu merania elektrických vlastností oleja uskutočnil Putra (2013) [6], konkrétne meranie kapacity pomocou paralelnej kondenzátorovej dosky pri výrobe snímača kvality oleja. Preto meranie kapacity a dielektrickej konštanty dielektrickou metódou alebo paralelnou doskou pri nízkych frekvenciách a zmenách viskozity. Očakáva sa, že toto meranie sa použije ako predbežná štúdia na meranie viskozity pomocou dielektrickej metódy.

Účelom tejto štúdie je zistiť použitie dielektrickej metódy na meranie kapacitnej hodnoty a dielektrickej konštanty oleja, ako aj na meranie kapacitnej a dielektrickej konštanty oleja pri zmenách frekvencie a zmeny viskozity.

Príklad pozadia návrhu 6

Pozadie

Supravodivý je materiál, ktorý dokáže úplne viesť veľké množstvo elektrického prúdu bez toho, aby pocítil odpor, takže supravodivý materiál môže byť vyrobený z drôtu, ktorý sa používa na vytvorenie veľkého magnetického poľa bez toho, aby došlo k zahrievaniu.

Veľké magnetické pole je možné použiť na zdvíhanie ťažkých bremien prostredníctvom podobnosti magnetických pólov, takže sa dá pomocou neho postaviť levitujúci vlak bez použitia kolies. Bez trenia kolesa sa vlak ako dopravný prostriedok môže pohybovať rýchlo a vyžaduje málo energie. Existuje korelácia medzi silným magnetickým poľom a vysokou kritickou teplotou (Tc) supravodivých materiálov, kde to bude pri vysokej kritickej teplote jednoduchšie aby sa vytvorili 2 silné magnetické polia.

Tvorba supravodivých štruktúr na základe Planárnej váhovej disparity (PWD) môže zvýšiť kritickú teplotu supravodivého materiálu (Eck, J.S., 2005). Medzi výhody ďalších supravodivých materiálov patria médiá na ukladanie dát, stabilizátory napätia, rýchle počítače, šetriče energie, generátory vysokého magnetického poľa vo fúznych jadrových reaktoroch a senzory supercitlivého magnetického poľa SQUID.

Supravodivé systémy s vysokým Tc sú všeobecne viaczložkové zlúčeniny, ktoré majú množstvo rôznych štruktúrnych fáz a zložitú kryštálovú štruktúru. Systém Pb2Ba2Ca2Cu3O9 je tiež zlúčenina oxidu keramického, ktorá má viacvrstvovú štruktúru s charakteristickým vložením vrstvy CuO2. Medzi supravodivou štruktúrou a kritickou teplotou existuje korelácia (Frello, T., 2000), takže tvorba štruktúr založený na planárnej váhovej disparite (PWD) je určený na zvýšenie kritickej teploty supravodičov (Barrera, EW et. al., 2006). Ako viaczložková zlúčenina vyžaduje systém Pb2Ba2Ca2Cu3O9 niekoľko zložiek ako materiály na vytvorenie zložitých štruktúrnych vrstiev. .

Príklad 7

Pozadie

Jedným zo spôsobov liečenia rakoviny je použitie žiarenia. Externé rádioterapeutické prístroje využívajúce Cobalt-60 (Co-60) na liečbu rakoviny poskytujú gama žiarenie (γ) z Co-60. Gama žiarenie je nasmerované na časti tela, takže môže zabíjať rakovinové bunky, ale je menej pravdepodobné, že zasiahne zdravé bunky tela [1]. V tomto dokumente je potrebné navrhnúť hrúbku stien betónu v miestnosti s rádioterapiou v lietadle pomocou zdroja izotopov Co-60 s činnosťou 8 000 Ci a plánuje sa jeho umiestnenie v miestnosti v nemocnici. . Zdroj izotopu Co-60 je v Portále, ktorý je chránený radiačným tienením a uhol je možné nastaviť od 00 do 3600 [1], aby bolo možné rakovinové bunky ožarovať presne z rôznych smerov. Aby sa splnili bezpečnostné aspekty v čase vystavenia, musí miestnosť, v ktorej sa nachádza rádioterapeutické lietadlo, spĺňať príslušné bezpečnostné požiadavky, kde deliaca stena funguje ako radiačný štít. Múry sa plánujú postaviť z betónu.

Prečítajte si tiež: Distribúcia flóry vo svete (úplné) a vysvetlenie

V súlade s predpismi o radiačnej bezpečnosti, konkrétne SK. BAPETEN č. 7 z roku 2009 o radiačnej bezpečnosti pri používaní priemyselných rádiografických zariadení uvádza, že: - Tienenie stien miestností spojených s členmi komunity, hodnota dávkového limitu by nemala presiahnuť 5 mSv ročne. - Tienením stien miestnosti v kontakte s pracovníkmi žiarenia by limitná hodnota dávky nemala presiahnuť 50 mSv ročne. [2] Vlastnosti deliacej steny miestnosti sa musia prispôsobiť použitiu miestnosti susediacej s rádioterapeutickou miestnosťou. Hrúbku betónovej steny je možné odhadnúť výpočtom pracovného zaťaženia za týždeň, vzdialenosti od zdrojov steny a povolenej medznej hodnoty dávky (NBD). Z výpočtu sa očakáva, že hrúbka steny splnila bezpečnostné požiadavky.

Príklad 8

Pozadie

V súčasnosti je pozornosť verejnosti na monitorovanie zdravia veľmi vysoká, o čom svedčí zvyšujúci sa počet dostupných zariadení na monitorovanie zdravia. Takže je veľmi potrebný dopyt po výrobe nástrojov, ktoré sa dajú použiť na ľudský organizmus, alebo ktoré sú nositeľnými zariadeniami. Na výrobu tohto prístroja sú potrebné materiály, ktoré je možné pripojiť k ľudskému telu a ktoré môžu priamo súvisieť s koncepciou telemedicíny alebo biomedicíny. V tomto koncepte je materiál, ktorý je možné aplikovať, tkanina. Aby sme však zistili, či je materiál vhodný na použitie ako nositeľné zariadenie, musíme najskôr poznať vlastnosti látky. Vlastnosti materiálu úzko súvisia s hodnotou permitivity, pretože hodnota permitivity je dôležitou hodnotou pri určovaní charakteristík materiálu. Takže v tomto záverečnom projekte sa vykonáva meranie hodnôt permitivity na textilných materiáloch.

V tomto záverečnom projekte boli testované rôzne typy tkanín na výpočet ich permitivity, konkrétne aramid, bavlna a polyester, okrem toho sa ako analytický materiál používa substrátový materiál Fr-4 pomocou mikropáskovej metódy na báze prenosovej linky. Táto metóda využíva 3 prekážky a dvojportovú sadu S-parametrov, ktorá dokáže minimalizovať chyby alebo chyby spôsobené vzduchovou medzerou medzi mikropáskovými vedeniami vo vzorke a nesúladom impedancie, čo je zvyčajne problém prenosového vedenia.

Dielektrická permitivita je mierou odporu pri vytváraní elektrického poľa cez médium. V určitých rozmeroch a vzdialenostiach prekážky sa získa hodnota najnižšej straty spiatočky (S-parameter) a z tejto hodnoty môže autor určiť hodnotu permitivity materiálu. Na získanie hodnoty dielektrickej permitivity je možné ju vypočítať z hodnoty S-parametra získaného zo simulácie a výsledkov priameho merania pomocou VNA (vektorový sieťový analyzátor).

Dúfame, že z tohto záverečného projektu bude možné určiť hodnotu merania dielektrickej permitivity 4 vyššie uvedených materiálov s pracovnou frekvenciou 2,45 GHz, aby bolo možné ho implementovať v zdravotníctve alebo modifikovať testovaný materiál v takým spôsobom, aby sa z neho podľa potreby stal nástroj alebo zariadenie.

Príklad 9

Pozadie

Špeciálnymi vlastnosťami feroelektrických materiálov sú dielektrické, pieroelektrické a piezoelektrické vlastnosti. Na základe týchto charakteristík sa používa feroelektrické materiály.V tejto štúdii sa uskutočnilo použitie feroelektrických materiálov na základe ich dielektrických vlastností. Feroelektrické materiály je možné vyrábať podľa potreby a ľahko sa integrujú vo forme zariadení. Aplikáciou zariadenia založenou na hysteréznych vlastnostiach a vysokej dielektrickej konštante je dynamická pamäť s náhodným prístupom (DRAM) [1].

Feroelektrický materiál, ktorý má najzaujímavejšiu kombináciu vlastností pre pamäťové aplikácie, je bárium stroncium titaničitan. Materiál BST má vysokú dielektrickú konštantu, nízke dielektrické straty, nízku hustotu únikového prúdu. Vysoká dielektrická konštanta zvýši kapacitu náboja vyššie, takže akumulácia náboja bude tiež viac [1]. Príprava BST sa môže uskutočniť niekoľkými spôsobmi, vrátane metalorganickej chemickej depozície v plynnej fáze (MOCVD) [2], pulznej laserovej depozície (PLD) [3], magnetrónového rozprašovania [4], ako aj chemickej depozície roztoku alebo gélovej metódy solu a tuhej látky. metóda fázovej reakcie (pevná látka). reakcia) [5].

Príklad 10

Pozadie

Pozorovanie je dôležité, najmä v oblasti vzdelávania, aby sa zistilo, ako správne učiť učiteľov na každej škole. V tomto prípade som tiež vykonával pozorovacie aktivity na SD Ningrat 1-3 Bandung pri plnení úlohy učenia sa pozorovacích správ vykonaných učiteľom počas vyučovania v učebni.

S touto pozorovateľskou aktivitou dúfame, že môžeme zistiť, ako učitelia učia a vzdelávajú svojich študentov. Môžeme si tiež zvoliť, aké metódy neskôr použijeme pre našich študentov a ktoré metódy by sa nemali používať. Na základnej škole Ningrat som urobil niekoľko prieskumov a hľadal informácie o vyučovacích a učebných činnostiach.

Škola je inštitúcia špeciálne navrhnutá na výučbu študentov učiteľmi. Základné vzdelávanie na školách je najdôležitejšou vecou pre získanie kvalitných študentov. Po pozorovaní na základnej škole Ningrat som sa dozvedel o vzdelávaní na hodinách svetového jazyka, ktoré je stále nízke a je potrebné ho vylepšiť.

Ukázalo sa, že plány vyučovacích hodín, ktoré tam uskutočnili učitelia, neboli v súlade s implementáciou, takže pri výučbe svetového jazyka museli učitelia čeliť niekoľkým prekážkam. Riešením ponúknutým týmto učiteľom je potom zmena učiteľského mechanizmu pri výučbe hodín svetového jazyka.

Každý jednotlivec má svoju vlastnú jedinečnosť a schopnosti, ktoré sú zjavne odlišné. Niektoré rýchlo pochopia hodiny, ktoré priniesol učiteľ, iné sú však pomalé. Nielen to, charakteristiky každého študenta v škole sú samozrejme odlišné, sú tu študenti, ktorí vynikajú, ale sú aj takí, ktorí majú v škole problémy.

Po vykonaní tohto pozorovania som sa tiež naučil, ako zaobchádzať so študentmi, ktorí majú odlišné vlastnosti. Tiež som sa naučil rozumieť tomu, ako učiť od každého učiteľa, ktorý vyučuje na SD Ningrat, aby som ho jedného dňa mohol uplatniť, keď začnem učiť v škole.

Príklad 11

Pozadie

17. august je najočakávanejším okamihom pre všetkých občanov sveta, vrátane obyvateľov dediny Cantiga. Pretože v tento deň si pripomíname Deň nezávislosti Svetovej republiky. Z tohto dôvodu by sme mali byť hrdí a radi privítať tento historický deň.

Okrem oživenia môže pripomínanie 17. augusta tiež podporiť pocit lásky a nacionalizmu pre národ. Pretože v tento deň si opäť pripomíname zásluhy hrdinov, ktorí sa zjednocujú bez ohľadu na etnickú príslušnosť, rasu a náboženstvo v boji za slobodu sveta.

Z tohto dôvodu je prirodzené, že obyvatelia dediny Cantiga uskutočnia akciu na oživenie tejto šťastnej chvíle. Obyvatelia dediny Cantiga sa navyše každý rok aktívne zúčastňujú na vytváraní udalostí nezávislosti.

Podujatia, ktoré sa budú konať, budú mať formu obradov, vzájomnej spolupráce a súťaží pre deti. Pomocou týchto rôznych udalostí môžeme posilniť bratstvo, priateľstvo a nacionalizmus ako snahu praktizovať Pancasilu.

Preto možno článok o diskusii na pozadí spolu s príkladmi môže byť užitočný.

Posledné príspevky

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found